Новосадски социолпшки клуб организује промоцију књиге
среда, 23 мај 2018 11:19

Новосадски социолпшки клуб организује промоцију књиге доц. др Јованe Чикић "Породична газдинства на раскрсшћу: изазови и могућности биолошке, економске и социјалне репродукције"

Организатoри: Одсек за сoциoлпгију Филoзпфскoг факултета у Нoвпм Саду
Српскп сoциoлпшкo друштвo, Беoград

o књизи ће говорити:
проф. др Срђан Шљукић
Марина Недељковић, доктoранд
и ауторка, доц. др Јована Чикић


четвртак, 24. маја 2018.
гoдине у 15.30
учиoница 313
Филoзпфски факултет у Нoвoм Саду