Мејлинг листа

Поштовани посетиоци, овде се можете пријавити на нашу мејлинг листу, како бисмо били у могућности да вас путем имејла редовно обавештавамо о новостима и текућим активностима.ССД организује нову међународну конференцију: „Друштво и простор”
недеља, 24 мај 2015 19:15

Међународна научна конференција под називом „Друштво и простор” биће одржана  25. и 26. септембра на Филозофском факултету у Новом Саду, у организацији Српског социолошког друштва, Одсека за социологију Филозофског факултета у Новом Саду и Института за упоредно право из Београда.

Главна тема конференције је истраживање значаја који простор има за разумевање друштвених појава и промена у конкретним социолошким, политиколошким, географским, историјским, филозофским, антрополошким, правним и другим друштвено-научним оквирима.

Истраживање простора је у последњих неколико деценија постало свеприсутно у различитим друштвеним наукама, а простор се као концепт, као оквир и форма друштвених пракси све више повезује са другим важним категоријама попут историје, времена, културе, медија, сећања, рода, јавности, приватности, технологије, нових медија, итд.

Циљ конференције је да окупи истраживаче који се баве анализом простора из оквира различитих друштвених наука, односно представљање истраживања и радова који анализирају простор у различитим манифестацијама друштвеног живота и у контексту савремених друштвених промена.

Навешћемо само нека од важних питања у вези са темом конференције:

Каквим променама простора ми сведочимо у савременим друштвима?

На који начин можемо промишљати урбани, рурални и виртуелни простор и њихове везе са друштвеним променама?

Какво значење простор добија у различитим друштвеним наукама након тзв. просторног заокрета?

Да ли је још увек могуће простор као категорију супротстављати другим друштвеним категоријама?

На који начин простор данас мења људске односе и које нове конфигурације друштвених односа настају, а које нестају?

Тематски оквири конференције су следећи (радови не треба нужно да буду ограничени на њих):

 • трансформације урбаног и руралног простора
 • простор и политика
 • простор и култура
 • простор и економија
 • простор и екологија
 • простори и норме
 • историја, географија и простор
 • филозофија простора
 • антропологија простора
 • (пост)модерне конфигурације простора
 • неолиберализација простора
 • простор и моћ
 • језик, дискурс и простор
 • простор и јавна сфера
 • простори јавности и простори приватности
 • простор као јавно добро
 • урбанистичке интервенције у простору
 • утопије и хетеротопије
 • простор, идентитети и (де)територијализација
 • друштвени актери у простору
 • пост-урбане спацијализације
 • регионалне спацијализације
 • простор и образовање
 • простори дисциплине, надзирања и контроле
 • простори и миграције
 • простори и потрошња
 • проблеми виртуелног простора
 • простор токова и простор места
 • простори и друштвене границе
 • простор и сексуалност
 • простор и род
 • простор, сећање и памћење
 • простор и глобализација
 • просторна сегрегација и социјална искљученост
 • простор и медији (радио, тв, интернет, итд.)
 • просторни материјализам
 • простори фикције и имагинарни простори 
 • уметност и простор
 • брендирање урбаног и руралног простора

 

ВАЖНИ ДАТУМИ

Рок за пријаву: 30.06.2015.

Обавештење о прихватању апстракта: 10.07.2015.

Рок за предају текстова: 15.09.2015.

Котизација: 3.000 динара, унапред или на скупу (детаљнија упутства и информације биће послате заједно са обавештењем о прихватању теме и апстракта).

Апстракт (до 250 речи + до пет кључних речи) треба да садржи име, средње слово и презиме аутора, афилијацију и електронску пошту аутора ради непосредне комуникације. Апстракти се пишу двојезично: на српском и енглеском или руском језику.

Пријава путем електронске поште: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

На конференцији су предвиђена усмена излагања и презентације учесника која ће бити ограничена на 15 минута, уз додатно време предвиђено за питања и дискусију. Радни језици конференције су српски, језици бивших југословенских република и енглески.

 

Ограничен број радова ће на основу рецензија бити одабран за штампање у зборнику који ће бити објављен након одржавања конференције.

Обавештење о прихватању рада ће бити послато до 15.11.2015. године. Техничка упутства за припрему радова биће послата заједно са обавештењем о прихватању апстракта. 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Организатор ће настојати да за све учеснике ван Новог Сада обезбеди смештај и храну. Трошкове превоза сносе сами учесници.

За све додатне информације можете нас контактирати путем електронске поште: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

International conference

“Society and Space”

25–26 September 2015
Novi Sad, Serbia

 

International scientific conference “Society and space” will be held on 25th and 26th  September at the Faculty of Philosophy, University of Novi Sad, Serbia. It will be organized by Department of Sociology, Faculty of Philosophy from Novi Sad, Serbian sociological society and Institute of Comparative Law from Belgrade.

The conference is organized in order to provide a platform for the research of the importance of space for the understanding of social phenomena and social changes in sociological, politicological, geographical, historical, philosophical, anthropological, legal and other social scientific frameworks.

Category of space has become ubiquitous in various researches within social sciences in recent decades. Space as a concept and framework as well as the form of social practice has been linked to other important categories such as history, time, culture, media, memory, gender, public policy, technology, new media, etc.

The aim of the conference is to present the works of the researchers from different social sciences on the theme of the importance of space in the context of contemporary social changes.

Here are just some of the important issues related to the main topic of the conference:

What kind of changes of space are we witnessing in the contemporary society(ies)?

How to think urban, rural or virtual spaces and their connections with the social changes?

What are the meaning and importance of space in social sciences after the so called spatial turn?

Is it still possible to think of the space as opposed to other social categories?

How does the space nowadays change human relations? What kind of configurations of social relations are emerging and what dissapearing?

 

We are interested in the following topics (but not exclusively):

 • transformations of urban and rural spaces
 • space and politics
 • space and culture
 • space and economy
 • space and ecology
 • spaces and norms
 • history, geography and space
 • philosophy of space
 • anthropology of space
 • (post)modern configurations of space
 • neoliberalization of space
 • space and power
 • language, discourse and space
 • space and public sphere
 • spaces of public and spaces of privacy
 • space as a public good
 • urbanistic interventions in space
 • utopias and heterotopias
 • space, identities and (de)territorialization
 • social actors in space
 • post-urban spatializations
 • regional spatializations
 • space and education
 • spaces of discipline, surveillance and control
 • spaces and migrations
 • spaces and consumption
 • problems of virtual space
 • space of flows and space of places
 • spaces and social boundaries
 • space and sexuality
 • space and gender
 • space and memory
 • space and globalization
 • spatial segregation and social exclusion
 • space and media (radio, tv, internet, etc.)
 • spatial materialism
 • spaces of fiction and imaginary spaces
 • space and art
 • brending of urban and rural space

 

IMPORTANT DATES

To apply please send an abstract and keywords (250 words maximum + up to five keywords) to the organizers on e-mail Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели   no later than 30th June 2015. Abstracts should be written in Serbian (languages of Ex-Yu) and English or Russian.

Submissions should contain the title of the paper, name(s), affiliation(s) and contact of author(s).
All eligible applicants will receive a notice of acceptance by 10th July 2015.

Deadline for submission of full paper is 15th September 2015. Instructions for editing the papers will be sent together with the information about acceptance of the abstract.

Conference fee is 30 euros (equivalence in Serbian dinars). International participants can pay the fee upon their arrival in Novi Sad.

Presentations of the papers at the conference will be limited to 15 minutes, with additional time reserved for questions and discussion. Working languages of the conference are Serbian (languages of Ex-Yu) and English.

A selection of peer-reviewed papers will be published in the Edited Volume after the Conference.

Notification of acceptance of paper will be sent to authors before 15th November 2015

 

ADDITIONAL INFORMATION

The organizers will give their best to provide the accommodation and food for all the participants that are not from Novi Sad. Participants are expected to make their own arrangements for travel costs.

For further information or questions, please contact us via e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

 

Organizers:

Serbian Sociological Society

Department of Sociology, Faculty of Philosophy in Novi Sad

Institute of Comparative Law, Belgrade