Записник са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

 

Редовна годишња скупштина Српског социолошког друштва одржана је у суботу, 24. септембра 2022. године, са почетком у 1145 часова на Педагошком факултету у Врању, Партизанска 14, Врање. У заказано време у сали су била присутна 24 члана Друштва, чиме није био испуњен услов из члана 14. став 1, Статута о пуноважности одлучивања, који каже да Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од трећине чланова, јер закључно са 31.03.2022. године ССД имао 92 члана са плаћеном чланарином за 2022. годину.

У складу са чланом 14, став 2, Статута, седница је одложена за један час. Након одлагања од једног часа у сали је било присутно 27 чланова Друштва, чиме је испуњен услов из члана 14, став 2, Статута о пуноважности одлучивања, који каже да Скупштина може пуноважно одлучивати ако јој присуствује половина више један од трећине чланова, односно, више од шестине, јер закључно са 31.03.2022. године ССД имао 92 члана са плаћеном чланарином за 2022. годину.

 

Скупштину је отворио председник ССД Слободан Миладиновић.

 

У свечаном делу седнице, предвиђеном за доделу награде „Радомир Лукић“ за животно дело, председник жирија за доделу награде Јовица Тркуља је образложио одлуку жирија. Истакао је да је жири за доделу Награде за животно дело Српског социолошког друштва „Радомир Лукић“ – у саставу: Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду (у пензији), Драгољуб Ђорђевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу, Владимир Вулетић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, Срђан Шљукић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду и Милојица Шутовић, редовни професор Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, после јавног позива Председништва Српског социолошког друштва (од 13. децембра 2021. године) да огранци, секције ССД, и одељења/одсеци/департмани за социологију са свих српских универзитета, институти и центри за социологију, као и остали колективни чланови ССД предложе, до 15. јануара 2022. године, кандидате за доделу установљене награде – разматрао је два приспели предлога. Реч је о предлогу Института друштвених наука у Београду да се наведена награда додели др Божидару Јакшићу и предлогу једанесторо чланова ССД да се наведена награда додели др Слободану Вуковићу.

Предлагачи су пружили на увид био-библиографске податке о предложеним кандидатима, на основу којих је Жири могао да изнесе свој суд. При томе, Жирију су била сасвим прихватљива посебна образложење њиховог научноистраживачког и наставног доприноса социологији, уз систематско бављење изучавањем кључних питања социолошке науке.

Већина чланова Жирија су имала могућност да се упознају са доприносом др Божидара Јакшића и др Слободана Вуковића српској социологији – упознавајући се континуирано, више деценија, са њиховим научним прегалаштвом – тако да им се образложење предлагача увелико подударило са њиховим увидима у вредност њиховог доприноса социологији.

Имајући у виду стваралаштво и резултате рада предложених кандидата на пољу социологије, Жири је на основу мишљења већине чланова донео одлуку да Награду за животно дело ССД „Радомир Лукић“ за 2021. годину, додели предложеним кандидатима – др Божидару Јакшићу и др Слободану Вуковићу.

 

Након тога, председник ССД Слободан Миладиновић, обавестио је присутне да нико од награђених колега није присутан, па ће се додела награда обавити накнадно.

 

У свечаном делу седнице, предвиђеном за доделу награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије, на молбу председавајућег Скупштине, Јовица Тркуља је уручио награду за књигу године Милани Љубичић за књигу „Насиље дјеце над родитељима“.

Након тога, Милана Љубичић се обратила члановима скупштини и захвалила се члановима жирија што су њену монографију препознали као вредну таквог професионалног признања. Такође, истакла је да јој је нарочито драго што ова награда долази за књигу у којој се бавила мало проучаваном и друштвено недовољно препознатом темом: „насиљем деце над родитељима.“

Након тога, јавним гласањем, једногласно, за председавајућег Скупштине ССД и чланове радног председништва изабрани су: Слободан Миладиновић, за председавајућег и Слободан Мрђа за члана радног председништва.

 

Након тога, председавајући Скупштине Слободан Миладиновић предложио је следећи

Дневни ред

 

  1. Усвајање записника са претходне Скупштине ССД одржане 11.06.2022. године;

  2. Избор чланова жирија за награду за животно дело „Радомир Лукић“;

  3. Доношење одлуке да ССД буде суиздавач часописа Социолошки годишњак са Социолошким друштвом Републике Српске;

  4. Разно.

Чланови Скупштине су једногласно усвојили дневни ред, након чега је скупштина наставила рад према тачкама дневног реда.

 

ad 1. Скупштина је једногласно усвојила записника са претходне Скупштине ССД одржане 11.06.2022. Записник је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

 

ad 2. У оквиру тачке дневног реда везане за избор чланова жирија за награду за животно дело „Радомир Лукић“, председник ССД Слободан Миладиновић је констатовао да тренутним члановима жирија истиче мандат и да је потребно изабрати нове чланове жирија. Након тога, изнео је предлог председништва ССД о кандидатима за чланове жирија. Предложени чланови су: проф. др Љубиша Митровић, Ниш, проф. др Слободан Антонић, Београд, проф. др Срђан Шљукић, Нови Сад, проф. др Сретен Јелић, Београд и проф. др Милојица Шутовић, Косовка Митровица.

Чланови Скупштине су једногласно прихватили овај предлог

 

ad 3. У оквиру тачке дневног реда везане за доношење одлуке да ССД буде суиздавач часописа Социолошки годишњак са Социолошким друштвом Републике Српске, председавајући је истакао да је председништву и Скупштини ССД стигла званична молба Социолошког друштва Републике Српске за суиздаваштво за часопис „Социолошки годишњак (ISSN 1840-1538)“. У образложењу молбе наведено је да се часопис СДРС „Социолошки годишњак“ више не налази на листи категорисаних часописа МПНТР Републике Србије, јер је 2015. године скинут са листе када је имао категорију М52. Како би се часопис вратио на листу потребно је да има суиздавача уз Републике Србије.

 

У дискусији је учествовао Урош Шуваковић који је истакао да је часопис Социолошког друштва Републике Српске „Социолошки годишњак“ био је на листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије до 2014. године (те године му није била одређена категорија), а последња категорија која му је одређена од стране Министарства била је 2013. година – М52. У наредним годинама скинут је са листе, а да издавачу нико није објаснио разлоге таквог поступка. Како је Социолошко друштво Републике Српске – приликом покушаја да достави часописе у Дигитални репозиторијум Народне библиотеке Србије – упознато са одредбама новог Правилника о категоризацији часописа да се категоришу искључиво они часописи чији је издавач у Републици Србији, те како су надлежне службе Министарства дале објашњење представницима Српског социолошког друштва да је могуће да се оно прихвати суиздавања часописа што би омогућило категоризацију овог часописа, Председништво Српског социолошког друштва је одлучило да предложи Скупштини ССД да донесе одлуку да ССД буде суиздавач часописа Социолошки годишњак са Социолошким друштвом Републике Српске, те да се односи између суиздавача овог часописа регулишу споразумом (уговором) о сарадњи на издавању часописа „Социолошки годишњак“.

 

Чланови Скупштине су једногласно прихватили овај предлог

 

ad 4. У оквиру тачке „Разно“ дневног реда, председавајући Скупштине ССД Слободан Миладиновић, обавестио је присутне да су стигли предлози радних група о установљавању две нове награде ССД и нацрти правилника за те награде. Радне групе су предложиле да се донесе одлука о установљавању Награде Српског социолошког друштва за најбољу докторску дисертацију у области социологије и Награде Српског социолошког друштва за најбољег средњошколског наставника социологије. Уз предлоге назива награда радне групе су доставиле и нацрте правилника за обе награде. Председавајући је констатовао да је неопходно још једном прегледати Правилнике пре усвајања, јер постоје одређене формулације које треба прецизирати.

 

У дискусији је учествовао Урош Шуваковић, који је указао да би било добро усвојити Правилнике, с тим да их радне групе још мало прецизирају и дораде, те да их онда у коначној верзији Председништво ССД утврди, како се не би чекало на расписивање конкурса до нове Скупштине ССД.

 

У дискусији је учествовао Жолт Лазар, који је предложио је да Скупштина ССД сада усвоји предложене правилнике у начелу, а да Председништво као извршни орган ССД са радним групама доради правилнике и након тога прогласи њихово важење. Такође је предложио да се на овој Скупштини донесу одлуке о установљењу две нове награде, а да се Председништво обавеже да изради неопходне измене Статута ССД.

 

Након дискусије, донета је одлука да се усвоје предлози радних група у начелу и да се установе још две награде које би додељивало ССД: Награда Српског социолошког друштва за најбољу докторску дисертацију у области социологије и Награда Српског социолошког друштва за најбољег средњошколског наставника социологије. Такође, донета је одлука да се предложени правилници врате радним групама на усаглашавање са другим актима ССД и међусобно усаглашавање. Овлашћено је председништво ССД да, по добијању нових верзија, уради коначну редакцију ових правилника.

Прилози:

  • Записник са претходне Скупштине ССД одржане 11.06.2022;

  • Одлука у суиздаваштву часописа „Социолошки годишњак“;

  • Предлог и правилник за Награду Српског социолошког друштва за најбољу докторску дисертацију у области социологије;

  • Предлог и правилник за Награду Српског социолошког друштва за најбољег средњошколског наставника социологије.

У Београду, 29.11.2022. године

 

Записник саставио                                                                                    Председавајући Скупштине ССД

Слободан Мрђа                                                                                          Слободан Миладиновић

 

Записник у пдф формату