Позив за такмичење из социологије

 

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ

ПРОФЕСОРУ СОЦИОЛОГИЈЕ

Поштовани,

 

Српско социолошко друштво, у сарадњи са одсецима за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици, организује такмичење ученика средњих школа из социологије, које је уврштено у календар такмичења и смотри ученика средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Тема овогодишњег такмичења је:

 

ГРУПНИ ИДЕНТИТЕТИ МЛАДИХ

Правила такмичења:

 1. Право на учешће у такмичењу имају сви ученици (трећег и четвртог разреда) средњих школа на територији Србије.

 2. Такмичити се могу само индивидуални ученици (један ученик – један рад).

 3. Ученици своје радове шаљу у писаном (у једном штампаном примерку) и електронском облику, на адресу најближег универзитетског центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица (адресе су приложене на крају дописа).

 4. Рад може да буде теоријског или истраживачког карактера; његов обим је до једног ауторског табака (16 страна), на српском језику, фонт – Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Рад мора садржати увод, једно или више поглавља, закључак и списак коришћене литературе.

 5. На коришћену литературу у тексту упућује се навођењем имена аутора у загради, године издања и одговарајућих страница, на пример: (Хараламбос, 2002: 779).

 

У списку литературе се, абецедним или азбучним редом, одговарајуће библиографске јединице наводе на следећи начин:

 

(а) ако је реч о књизи – Флере, С. [1973], Образовање за све?, Новинско издавачко предузеће „Дуга“, Београд.

(б) ако је реч о чланку у зборнику – Конел, Р. [1999], „Зашто је класична теорија класична?“, у: А. Мимица (прир.), Текст и контекст. Огледи о историји социологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

(в) ако је реч о чланку у часопису – Мимица, А. и Вулетић, В. [1998], „Где се деде трећи класик? Анализа цитираности Марксових, Веберових и Диркемових радова у часопису Социологија 1959–1996“, Социологија, год. XL, бр. 1, стр. 71–94.

Рад треба да буде у техничком погледу дотеран, дакле штампан у фонту који садржи сва слова нашег језика, без штампарских и правописних грешака, у јustified формату.

 

Тема ГРУПНИ ИДЕНТИТЕТИ МЛАДИХ може бити формулисана и обрађена на различите начине, теоријски и/или емпиријски. Значај овогодишње теме огледа се у важности идентитетских промена у савременом свету, суживоту старих и нових идентитета, њиховим прожимањем и сукобима у популацији младих. Подтеме у оквиру којих ученици могу разматрати поменуту тему су следеће:

 • Верски, етнички, родни, национални, културни, сексуални и локални идентитети младих,

 • Утицај медија на формирање и испољавање различитих групних идентитета младих,

 • Криза идентитета код младих,

 • (Не)Моћ породице у формирању групних идентитета младих,

 • Активизам и политика идентитета код младих,

 • Утицај информационих технологија на формирање нових групних идентитета младих (друштвене мреже, гејминг, јутјубери, отаку итд.),

 • Стари и нови групни идентитети младих у процесу глобализације,

 • Идентитети младих под утицајем сусрета и сукоба култура,

 • „(Анти)Ваксерски“ идентитети младих у време пандемије COVID-19.

Пријаве радова за такмичење подносе се до 31. децембра 2021. године, а завршени радови морају се предати најкасније до 13. фебруара 2022. године, на следеће адресе електронске поште координатора такмичења (са субјектом: Такмичење ученика средњих школа из социологије):

 

 • nzvijer@f.bg.ac.rs, nemmanja@gmail.com (Одељење за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18–20, 11000 Београд)

 • vladan.vidicki@ff.uns.ac.rs Одсек за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад)

 • aleksandra.nikolajevic@filfak.ni.ac.rs (Департман за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш)

 • nemanja.radovanovic1@gmail.com (Катедра за социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици, Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митровица).

Пријава треба да садржи:

 • Назив школе коју кандидат похађа;

 • Наслов рада;

 • Име и презиме предметног наставника социологије;

 • Име и презиме кандидата;

 • Одељење кандидата;

 • Контакт телефон и е-mail адресу и предметног наставника и ученика.

Након приспећа радова, врши се селекција оних који ће бити представљени на јавној, такмичарској презентацији, на одговарајућем одсеку за социологију. Одабрани финалисти ће презентовати и бранити своје радове у оквиру финала регионалног такмичења које ће бити организовано 05. марта 2022. године у исто време на четири различита одсека за социологију (Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица).

Право учешћа на републичком такмичењу имају ученици који су на регионалним такмичењима освојили прво, друго и треће место. Републичко такмичење ће се одржати 19. марта 2022. године.

Молимо Вас да своје ученике о овоме благовремено обавестите, како би могли да узму учешћа на такмичењу. За детаљније информације можете се обратити на следеће адресе:

С поштовањем,

У Београду, 07. октобра, 2021. године Председник ССД

проф. др Слободан Миладиновић

 

Текст у ПДФ формату можете преузети на овом линки.