Позив на такмичење из социологије

ДИРЕКТОРУ ШКОЛЕ

ПРОФЕСОРУ СОЦИОЛОГИЈЕ

 

Поштовани,

 

Српско социолошко друштво у сарадњи са одсецима за социологију Филозофског факултета у Београду, Новом Саду, Нишу и Косовској Митровици, организује такмичење ученика средњих школа из социологије, које је уврштено у календар такмичења и смотри ученика средњих школа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Тема овогодишњег такмичења је:

ВИСОКЕ И ПОПУЛАРНЕ УМЕТНОСТИ У СОЦИОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

 

Правила такмичења:

 

1.  Право на учешће у такмичењу имају сви ученици (трећег и четвртог разреда) средњих школа на територији Србије;

 

2.  Такмичити се могу само индивидуални ученици (један ученик – један рад);

 

3.  Ученици своје радове шаљу у писаном (један штампани примерак) и електронском облику, на адресу најближег универзитетског центра: Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица (адресе су приложене на крају дописа);

 

4.  Рад може да буде теоријског или истраживачког карактера; његов обим је до једног ауторског табака (16 страна), на српском језику, фонт – Times New Roman, величина фонта 12, проред 1,5. Рад мора садржати увод, једно или више поглавља, закључак и списак коришћене литературе;

5.  На коришћену литературу у тексту упућује се навођењем имена аутора у загради, године издања и одговарајућих страница, на пример: (Хараламбос,

 

2002: 779).

 

У  списку литературе се, абецедним или азбучним редом, одговарајуће библиографске јединице наводе на следећи начин:

 

(а) ако је реч о књизи – Флере, С. [1973], Образовање за све?, Новинско издавачко предузеће „Дуга“, Београд.

(б) ако је реч о чланку у зборнику – Конел, Р. [1999], „Зашто је класична теорија класична?“, у: А. Мимица (прир.), Текст и контекст. Огледи о историји социологије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.

(в) ако је реч о чланку у часопису – Мимица, А. и Вулетић, В. [1998], „Где се деде трећи класик? Анализа цитираности Марксових, Веберових и Диркемових радова у часопису Социологија 1959–1996″, Социологија, год. XL, бр. 1, стр. 71–94.

Рад треба да буде сређен у техничком погледу, дакле, штампан у фонту који садржи сва слова нашег језика, без штампарских и правописних грешака, у јustified формату.

 

 

Тема ВИСОКЕ И ПОПУЛАРНЕ УМЕТНОСТИ У СОЦИОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ може бити формулисана и обрађена на различите начине, кроз теоријско промишљање међуодноса друштва и уметности или кроз емпиријско истраживање одређених уметничких сфера. Подтеме у оквиру којих ученици могу разматрати поменуту тему су следеће:

 

–        Друштвена (не)релевантност уметности;

–        Доминација популарне културе;

–        Уметност и друштвени ангажман;

–        Књижевност и друштво;

–        Филм и друштво;

–        Ликовна уметност и друштво;

–        Авангардна уметност у друштвеном контексту;

–        Популарна музика и друштво;

–        Интернет као место и/или средство развоја популарне уметности.

Пријаве радова за такмичење подносе се до 31. децембра 2022. године, а завршени радови морају се предати најкасније до 17. фебруара 2023. године, на следеће адресе електронске поште координатора такмичења (са субјектом: Такмичење ученика средњих школа из социологије):

 

●     nzvijer@f.bg.ac.rs, nemmanja@gmail.com (Одељење за социологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Чика Љубина 18–20, 11000 Београд);

●     vladan.vidicki@ff.uns.ac.rs Одсек за социологију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Зорана Ђинђића 2, 21000 Нови Сад);

●     dijana.milosevic@filfak.ni.ac.rs (Департман за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш);

●     nemanja.radovanovic1@gmail.com (Катедра за социологију Филозофског факултета у Косовској Митровици, Филипа Вишњића б.б., 38220 Косовска Митровица).

Пријава треба да садржи:

 

–        Назив школе коју кандидат похађа;

–        Наслов рада;

–        Име и презиме предметног наставника социологије;

–        Име и презиме кандидата;

–        Одељење кандидата;

–        Контакт телефон и е-mail адресу и предметног наставника и ученика.

Након приспећа радова, врши се селекција оних који ће бити представљени на јавној, такмичарској презентацији,[1] на одговарајућем одсеку за социологију. Одабрани финалисти ће презентовати и бранити своје радове у оквиру финала регионалног такмичења које ће бити организовано 04. марта 2023. године у исто време на четири различита одсека за социологију (Београд, Нови Сад, Ниш и Косовска Митровица).

 

Право учешћа на републичком такмичењу имају ученици који су на регионалним такмичењима освојили прво, друго и треће место. Републичко такмичење ће се одржати 18. марта 2023. године.

 

Молимо Вас да своје ученике о овоме благовремено обавестите, како би могли да узму учешћа на такмичењу. За детаљније информације можете се обратити на горе наведене електронске адресе координатора такмичења.

 

 

У Београду, 05.10 2022. године.

 

С поштовањем,

 

______________________________________

проф. др Слободан Миладиновић

Председник ССД

 

 


[1] Због још увек актуелне ситуације у вези са вирусом корона, уколико услови не дозволе уобичајени начин одржавања такмичења, комисије ће узимати у обзир само писане верзије радова, без усмене одбране. Одлука о начину одржавања такмичења биће донета у складу са тадашњим околностима о чему ће учесници бити благовремено информисани.

Позив у ПДФ пормату