Miroslav Živković (1916-2000)

Miroslav Živković (Ajači, Korzika, Francuska 1916-Beograd, 2000), diplomirao na Vojnoj akademiji u Beograd (1936), kao aktivni oficir zarobljen od strane Nemaca (1941) i odveden u logor (do 1945), nakon oslobođenja ponovo u aktivnoj oficirskoj službi, do 1950, kada je interniran na Goli otok. Po puštanju iz logora, zapošljava se u Filmskim novostima (1953) i upisuje socioligiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1959), sa prvom generacijom studenata, gde među prvima i diplomira (1963). Magistrirao na Ekonomskom fakultetu (1969), a doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu Osnovne karakteristike gradske stare populacije relevantne za dalji razvoj socijalne politike (1972). Radio u Saveznom statističkom zavodu (1963-1965) i u Jugoslovenskom institutu za urbanizam i stanovanje (1965-1972). Na Filozofskom fakultetu biran za vanrednog profesora za predmet Urbana sociologija. Držao poslediplomske kurseve na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu (urbana sociologija), na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (socijalna politika) i na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu (sociologija stanovanja, metodologija naučnog istraživanja). Knjige: Starost u Jugoslaviji: gerontološko-sociološka studija (1973), Uvod u sociologiju stanovanja (1975), Stari ljudi u SR Bosni i Hercegovini (1976, zajedno s Huseinom Hadžijalićem), Sociološka studija za generalni urbanistički plan Titograda: prilog sociologiji stanovanja (1977), Beograd: sociološka studija (1977), Neki sociološki aspekti planiranja (1977), Uvod u metodologiju naučnog istraživanja (1977), Sociološki ogledi o gradu i stanovanju (1980), Socijalni problemi jugoslovenskog društva (1985, urednik).
 
Za dalje čitanje