Друштво за социологију и друштвене науке (1935-1941)

Почетком тридесетих година 20. века социологија доживљава узлет у Србији. Најпре се, на институционалном плану, доноси Општа уредба о универзитетима (1931), којом се прописује обавезно формирање катедри за социологију (са статистиком) на правним факултетима, те катедри руралне социологије (са науком о задругарству) на пољопривредним факултетима (М. Митровић, 120). На докторским студијама Правног факултета у београду, већ од 1926. постоји Семинар за статистику и социологију (Љубица Кандић, Историја Правног факултета 1905-1941, књига 2, том 1, „Завод за уџбенике и наставна средства“, Београд 2002, стр. 411). Још увек није уведен предмет Социологија на основним студијама, али Слободан Јовановић држи курс под називом „Преглед новије државноправне и социолошке књижевности“ (1922-1928) (исто, 1, 207), а онда и на докторским студијама држи курс истог имена (1929/1930). У оквиру овог курса он излаже, између осталог, и савремене социолошке теорије.