СТАТУТ удружења "СРПСКО СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО"
СТАТУТ
удружења
„СРПСКО СОЦИОЛОШКО ДРУШТВО“

Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „Српско социолошко друштво“ (у даљем тексту: Удружење) је невладино и недобитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области социологије.

Циљеви удружења

Члан 2.

Основни циљеви Удружења су:
1. организовање и унапређивање стручног, наставног и научног рада у области социологије;
2. заштита права и интереса социолога у запошљавању, научном и јавном раду;
3. објављивање радова из области социологије и њено популарисање;
4. ширење и коришћење социолошких сазнања ради унапређивања друштвених односа и решавања друштвених проблема;
5. укључивање стручног социолошког рада у различите области привредних и друштвених делатности.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:
1. на својим стручним састанцима и у сарадњи са сродним удружењима и институцијама разматра објављене радове из области социологије;
2. самостално предузима научна истраживања и суделује у остваривању научноистраживачких пројеката других удружења и установа;
3. издаје домаћа и преведена дела, часописе и друге публикације из области социологије;
4. стара се о унапређењу наставе социологије;
5. организује сарадњу социолога и научних радника из других области ради решавања заједничких научних и професионалних питања;
6. организује сарадњу са сродним удружењима, установама и научним радницима у иностранству, а посебно са социолозима и социолошким удружењима у окружењу и у српској дијаспори;
7. успоставља сарадњу са привредним, друштвено-политичким и културним организацијама и заједницама у земљи.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: „Српско социолошко друштво“.
Седиште Удружења је у Београду, Краљице Наталије 45.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може постати свако ко је стекао диплому социолога, а изузетно и онај ко има објављене запажене радове из области социологије.
Чланови Удружења под истим условима могу постати и социолози из других држава.
У Удружење се колективно могу учланити регионална и посебна социолошка удружења.
Почасни чланови Удружења могу постати домаћи и страни научни и јавни радници заслужни за социологију.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Председништво Удружења на основу приступнице коју подноси кандидат.
Против одлуке о пријему у чланство кандидат може упутити жалбу Скупштини, чија је одлука коначна.
Одлуку о пријему колективних и почасних чланова доноси Скупштина на предлог Председништва или групе од најмање 10 чланова.

Члан 7.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања кодекса професионалне етике социолога.
Одлуку о престанку чланства доноси Председништво.
Против одлуке о престанку чланства може се упутити жалба Скупштини, чија је одлука коначна.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права и обавезе чланова

Члан 8.

Члан Удружења има право да:
1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3) бира и буде биран у органе Удружења;
4) користи активности Удружења ради свог стручног и научног усавршавања;
5) буде благовремено и потпуно обавештаван о раду и активностима Удружења, као и о материјално-финансијском пословању Удружења.
6) даје предлоге и примедбе на рад ограна Удржења и да о заузетом ставу буде обавештен.

Члан 9.

Члан је дужан да:
1) активно доприноси остваривању циљева Удружења и афирмацији социолошке професије;
2) придржава се кодекса професионалне етике;
3) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
4) плаћа чланарину;
5) обавља друге послове које му повери Председништво.

Унутрашња организација и заступање

Члан 10.

Органи Удружења су Скупштина, Председништво, Надзорни одбор, Одбор за професионална питања и Суд части.
Удружење заступа Председник Председништва, а у његовом одсуству члан Председништва кога Председништво одреди.

Скупштина

Члан 11.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Председништва, као и на иницијативу једне трећине чланова скупштине или најмање 30 чланова. Иницијатива се подноси Председништву у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже. Ванредна седница скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.
Седницу скупштине сазива председник Председништва, или члан Председништва којег Председништво одреди, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Седницом председава лице које је, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице, уз још два члана радног председништва, које бира Скупштина.

Члан 12.

Скупштина:
1. утврђује опште смернице или програм и план рада Удружења;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. усваја друге опште акте Удружења;
4. доноси пословник о свом раду;
5. бира и разрешава чланове Председништва, Надзорног одбора, Одбора за професионална питања и Суда части;
6. бира и разрешава Председника председништва;
7. бира и разрешава чланове редакције „Социолошког прегледа“;
8. бира и разрешава главног и одговорног уредника часописа „Социолошки преглед“;
9. разматра и усваја извештаје Председништва и других органа Удружења;
10. разматра и усваја финансијски план и извештај;
11. одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
12. одлучује о удруживању у савезе и стручне асоцијације у земљи и иностранству.
13. бира почасне чланове;
14. доноси коначну одлуку о пријему у чланство или престанку чланства;
15. одлучује о жалбама чланова на одлуке Председништва;
16. одлучује о оснивању огранака и секција;
17. врши друге послове предвиђене овим Статутом.

Члан 13.

Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од трећине чланова.
Уколико седници не присуствује потребан број чланова, седница се одлаже за један час. Уколико ни после одлагања не присуствује потребан број чланова, Скупштина може пуноважно одлучивати ако јој присуствује половина више један од броја чланова из претходног става, односно, више од шестине.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Гласање на седници је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 14.

За вршење одређених послова Скупштина може да образује стална или привремена радна тела: комисије, одборе, радне групе и сл.
Одлуком о формирању тела из предходног става утврђују се задаци, састав, начин рада и све друго везано за њихов рад.

Председништво

Члан 15.

Председништво је извршни орган Удружења, односно Скупштине, који између две Скупштине руководи радом Удружења и одлучује о свим питањима из своје надлежности, а у складу са овим Статутом, законом и професионалним етичким кодексом.

Члан 16.

Председништво се састоји од председника и пет чланова које бира Скупштина, тајним или јавним гласањем.
Члан Председништва је по функцији и главни и одговорни уредник ''Социолошког прегледа''.

Члан 17.

Председништво из својих редова бира секретара и благајника.

Члан 18.

Мандат Председништва и председника траје две године, и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 19.

Председништво:
1. извршава одлуке и спроводи препоруке Скупштине;
2. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
3. организује редовно обављање делатности Удружења;
4. доноси финансијске одлуке;
5. усклађује рад огранака и секција Удружења;
6. прати рад других органа и тела;
7. организује и спроводи сарадњу са другима удружењима и организацијама;
8. управља имовином Удружења;
9. поверава посебне послове појединим члановима;
10. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
11. припрема предлоге и друга нормативна акта Удружења;
12. формира привремена радна тела, за вршење послова из своје надлежности, којима одрећује састав, задатке и начин рада.
13. решава о преставкама, молбама и жалбама чланова;
14. на предлог Редакције ''Социолошког прегледа'' попуњава упражњена места, до једне трећине састава Редакције;
15. именује иностране чланове-сараднике Редакције;
16. на основу Закона о основама система образовања и васпитања (чл. 13), предлаже Народној скупштини Републике Србије кандидате за представника Удружења у Националном просветном савету;
17. одређује годишњу висину чланарине
18. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
19. врши и друге послове предвиђене овим Статутом.
20. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Члан 20.

Председник Председништвa заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца. Председништво може да, у одсуству председника, овласти другог члана Председништва да заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 21.

Седнице Председништва одржавају се по потреби, а најмање четири пута годишње.
Седнице Председништва сазива и води председник, а у случају његове спречености члан којег одреди Председништво.
Председништво пуноважно одлучује ако му присуствује већина чланова, а одлуке доноси већином присутних.

Члан 22.

Рад Председништва је јаван.
У раду Председништва могу учествовати представници колективних чланова, огранака и секција Удружења, без права одлучивања и са саветодавним гласом.

Одбор за професионална питања

Члан 23.

Одбор за професионална питања социолога стара се о правима, интересима, јавном угледу и достојанству социолога при запошљавању и у њиховом стручном, научном и јавном раду.
Одбор нарочито:
1. брине о запошљавању социолога и предлаже мере за смањење њихове незапослености;
2. предлаже и предузима одговарајуће мере у случајевима повреде права и интереса социолога при запошљавању на радним местима за која је предвиђено социолошко образовање;
3. прати и анализира наставне планове и програме у образовном систему, у циљу унапређења квалитета наставе социологије на свим нивоима;
4. штити професионални и морални интегритет, углед и достојанство чланова Удружења у њиховом професионалном и јавном раду;
5. стара се о угледу социологије као професије.

Члан 24.

Одбор има пет чланова које бира Скупштина, а они између себе бирају председника.
Мандат председника и чланова Одбора, траје 4 године, уз могућност поновног избора.

Члан 25.

Одбор се састаје по потреби, а најмање једном годишње.
Седнице одбора сазива председник на захтев било којег члана Удржења.
Саопштења Одбора се, по правилу, објављују у ''Социолошком прегледу''.

Надзорни одбор

Члан 26.

Скупштина бира Надзорни одбор од три члана.
Надзорни одбор бира председника из својих редова.
Мандат Надзорног одбора је четири године и нико не може бити поново биран у његов састав.

Члан 27.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председништво.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Суд части

Члан 28.

Суд части се стара да понашање чланова Удружења буде у складу с кодексом професионалне етике социолога и с елементарним моралним нормама.
Члан 29.

Суд има три члана, које бира Скупштина из реда својих најугледнијих чланова,.
Суд бира председника из својих редова.
Мандат председника и чланова Суда траје четири године, уз могућност поновног избора.

Члан 30.

Суд части се састаје по потреби.
Седнице Суда сазива председник на захтев било којег органа или члана Удружења.
Подносилац пријаве дужан је да Суду части у писаном облику образложи своју пријаву и поднесе доказе о наводном прекршају професионалне етике социолога или елементарног морала.

Члан 31.

Суд части на својој седници разматра поднету пријаву и ако нађе за потребно прибавља додатне доказе.
Суд мора да омогући члану против којег је поднета пријава да се са пријавом упозна и да Суду изнесе своју одбрану.
Одлуке Суда части се, по правилу, објављују у ''Социолошком прегледу''.

Огранци и секције Удружења

Члан 32.

Удружење може имати огранке, као организационе јединице на територијалној основи, уколико на некој територији има најмање 20 чланова који се Скупштини или Председништву пријаве за рад у огранку.
О формирању огранка, на предлог заинтересованих чланова, одлучује Скупштина или Председништво.
Огранак може да има свој издвојени рачун.
Унутрашњу организацију, облике и начин рада уређују чланови огранка својим посебним Правилником, а у складу са одредбама овог Статута.
Огранци самостално располажу материјалним средствима која сами остварују, док се средства која остварују преко Удружења књиже преко евиденције Удружења као посебна ставка.
Годишње програме и планове рада огранци достављају на увид Председништву и Скупштини Удружења.

Члан 33.

Удружење може да оснива секције, као организационе јединице на основу стручних интересовања, уколико се за рад у некој секцији Скупштини или Председништву пријави најмање 20 чланова Удружења.
Чланови секције могу да буду и чланови других стручних удружења или истакнути научни и јавни радници.
О формирању секција, на предлог заинтересованих чланова, одлучује Скупштина или Председништво.
Секција може да има свој издвојени рачун.
Унутрашњу организацију, облике и начин рада уређују чланови секције својим посебним Правилником, а у складу са одредбама овог Статута.
Секције самостално располажу материјалним средствима које саме остварују, док се средства која остварују преко Удружења књиже преко евиденције Удружења као посебна ставка.
Годишње програме и планове рада секције достављају на увид Председништву и Скупштини Удружења.

Часописи и друге публикације Удружења

Члан 34.

Удружење има своје гласило, часопис „Социолошки преглед“, који излази четири пута годишње.

Члан 35.

„Социолошки преглед" уређује Редакција коју чини шест чланова и један главни и одговорни уредник.
Чланове Редакције и главног и одговорног уредника бира Скупштина Удружење.
На предлог Редакције Председништво може проширити Редакцију са највише три инострана члана-сарадника.
Чланови Редакције из иностранства не улазе у кворум за одлучивање.
Мандат чланова Редакције и главног и одговорног уредника траје две године, с могућношћу поновног избора.

Члан 36.

„Социолошки преглед“ може да објављује поједине радове и целе бројеве на страним језицима.

Члан 37.

Удружење издаје и друге периодичне и појединачне публикације из области социологије, оригиналне и преведене монографије, тематске зборнике, најуспешније дипломске, магистарске и докторске радове и сл.
Ове публикације уређују посебне редакције, у саставу од три члана, које именује Председништво према потреби.

Унапређење струке и међународна сарадња

Члан 38

Удружење се стара о формирању социологије као струке и социолога као припадника професије. У том смислу органи Удружења су дужни:
1. да разматрају у којој мери утврђена радна места у радним и другим организацијама и установама одговарају звању социолога;
2. да дају примедбе и предлоге приликом утврђивања послова и описа радних места на којима раде социолози;
3. да интервенишу у случајевима неодговарајућег ранговања и вредновања радног места социолога.

Члан 39.

Удружење сарађује са другим стручним и научним организацијама у циљу што успешнијег обављања задатака и остваривања циљева одређених овим Статутом.

Члан 40.

Удружење се може учлањивати у међународне стручне организације социолога и сарађивати с таквим међународним и страним организацијама под условима предвиђеним законом.
О учлањивању у сродне организације у земљи и иностранству одлуку доноси Скупштина.

Јавност рада

Члан 41.

Рад Удружења је јаван.
Радни и стручни састанци Удружења се јавно оглашавају и приступ на такве састанке је слободан.
Седнице Скупштине отворене су за представнике средстава јавног информисања.

Члан 42.

Удружење може позивати на седнице Скупштине и њених органа представнике других стручних, друштвених и политичких организација ради разматрања питања од обостраног интереса.

Члан 43.

Председништво се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Извештаји о раду и материјалном пословању Удружења објављују се у „Социолошком прегледу“.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине Удружења.

Члан 44.

Удружење може издавати свој интерни информативни билтен.
Редакцију билтена именује Председништво, у саставу од три члана.

Административни послови

Члан 45.

За обављање административних послова Удружење може да има сталне или хонорарне стручне сараднике.


Начин стицања средстава
и располагање материјалним средствима


Члан 46.

Удружење прибавља средства од чланарине, истраживачких пројеката, издавачке делатности, државних и других донација, личних прилога и поклона, од легата, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и од других облика образовања и стручног усавршавања у области социологије

Члан 47.

Висину годишње чланарине одређује Председништво.

Члан 48.


Сва финансијска средства Удружења обједињена су на једном банковном рачуну.
Оперативна финансијска средства су раздвојена.
Приходи и расходи од издавачке делатности, за ''Социолошки преглед'' и друге публикације, воде се одвојено од прихода и расхода за друге активности.
Налоге за исплату средстава за часопис потписује главни и одговорни уредник ''Социолошког прегледа'', а све остале председник Председништва.

Престанак рада удружења

Члан 49.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 50.

У случају престанка рада Удружења, сва имовина Удружења припада Министарству науке Србије.

Изглед и садржина печата

Члан 51.

Удружење има печат округлог облика. На унутрашњој страни кружнице је натпис: „Српско социолошко друштво – Београд“, а по средини је праволинијски исписано: „ССД“.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 52.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 53.

Овај статут ступа на снагу са даном његовог усвајања на скупштини Удружења одржаној 26. марта 2011. године у Београду.

 

 

Председавајући скупштине Удружења

проф. др Слободан Антонић
________________________
(име и потпис)