Задаци Српског социолошког друштва у наредном периоду (2011-2012)
Задаци
Српског социолошког друштва
у наредном периоду (2011-2012)
Основни задаци ССД у наредном периоду биће:
1.    Обнављање чланства ССД у међународним социолошким организацијама, пре свега у Европској социолошкој асоцијацији (ЕСА) и у Међународној социолошкој асоцијацији (ИСА). За прву је чланарина 200 евра, а за другу 300 америчких долара. То је доста новца, али ћемо покушати да за ту сврху обезбедимо средства преко Министарства науке. Предлажем да за ту област, од чланова Председништва ССД – наравно, уколико Скупштина подржи кандидатуру садашње Управе за још један мандат – буде задужен Срђан Шљукић.
2.    Израда базе података о социолозима у Србији. У Србији је, до сада, дипломирало преко две хиљаде социолога. Не можемо очекивати да сви они буду наши чланови, али би било добро да ССД има што више њихових адреса у својој бази података, како бисмо могли да им се лично обратимо и позовемо на сарадњу. Ту базу података треба водити одвојено од базе података о чланству и на свакој Скупштини би требало подносити извештај о стању бројности у обе базе. Предлажем да за ту област буде задужен Слободан Мрђа, секретар Председништва ССД.
3.    Посебно би требало обратити пажњу на попис наставника социологије у средњим школама. Веза између управе друштва и средњошколских наставника још увек не функционише најбоље, јер су контакти више лични, и недовољно систематски. Одбор за професионална питања ССД покрива област наставе социологије у средњим школама. Али Одбор, у протеклом периоду, ипак није био довољно активан на том плану, вероватно зато што је у њему било недовољно средњошколских наставника социологије. Приликом избора новог Одбора, који ћемо извршити на овој скупштини, требало би у састав Одбора уврстити и два средњошколска наставника социологије. Такође, требало би размислити о формирању Секције наставника социологије при ССД. Њу бисмо могли да формирамо већ сада, на Скупштини, од присутних наставника, и да јој пренесемо неке од задатака који се тичу њене области, као што су: евиденција  наставника, ширење чланства, разматрање проблема у настави (тј. проблема везаних за наствани план, уџбенике итд) и давање предлога како да се ти проблеми превазиђу. У сваком случају, нагласак у раду Друштва у наредном периоду могао би да буде управо на овој области. Предлажем да за ту активност буду задужени, из Председништва ССД, Слободан Антонић и Владимир Вулетић.
4.    Организовање научног скупа, заједно са Институтом за педагошка истраживања из Београда, под називом «Друштвене промене у Србији и реформа образовања“, током 2011. године, и избор теме и припрема сличне конференције у 2012. години. Предлажем да за ту активност буду задужени, из Председништва ССД, Слободан Антонић и Зоран Аврамовић.
5.    Оживљавање огранка ССД за Нови Сад (за Војводину). Када се и тај огранак буде више активирао у свом раду, ССД ће делатно покрити све универзитетске центре у Србији, у којима постоје одељења/одсеци за социологију. Предлажем да за ту област буде задужен Срђан Шљукић, члан Председништва ССД, са Филозофског факултета из Новог Сада.
6.    Рад на спецификацији Националног оквира квалификација за област социологије. Иницијативу за ову активност добили смо од наших чланова из Ниша, доценткиње Горане Ђорић и асистента Ненада Поповића, на чему им захваљујем. Наиме, Национални савет за високо образовање донео је Национални оквир квалификација (НОКС), који „дефинише шта студент треба зна, шта да разуме и шта је у стању да уради на основу квалификације коју је стекао“. НОКС дефинише само опште исходе учења, док у дефинисању исхода учења за поједине дисциплине учествују националне стручне организације. Тај посао је, рецимо, за социологију у САД, одрадило Америчког социолошко друштво (АСА). Стога би Српско социолошко друштво, као национално стручно удружење за област социологије, морало да преузме одговорност за формулисање исхода учења за успешне студенте социологије на свим нивоима студирања (основни, мастер, докторски), у оквиру националног оквира квалификација. Ми бисмо морали да дефинишемо стандарде у односу на које ће се формулисати исходи појединих студијских програма и предмета, осмишљавати и унапређивати начин подучавања и провере знања и у крајњој линији јамчити квалитет резултата наставног процеса на појединим одсецима/одељењима за социологију. У том смислу би најбоље било формирати Стручни одбор ССД-а за израду Националног оквира квалификација за област социологије. У њега би ушли по један представник сваког одељења за социологију на нашим универзитетима. Такође, предлажем да се, одмах по завршетку ове Скупштине, састану овде присутни управници одељења за социологију (а мислим да су овде већина), и образују Стално координационо тело за међукатедарску сарадњу, које би предложило кандидате за Стручни одбор ССД-а за израду Националног оквира квалификација за област социологије. Предлажем да ту активност, у име друштва, координира из Председништва ССД Слободан Антонић.
7.    Управа ће посебну пажњу да обрати на заустављање, или макар максимално успоравање, процеса ерозије броја предмета и часова из области социологије на нематичним факултетима на универзитету, до чега је дошло због тзв. болоњског процеса (који је углавном послужио као добар изговор за неоправдану редукцију наставе сопциологије). У том циљу сачиниће се анализа наставних планова на београдском Универзитету и упоредити са наставним плановима који су постојали пре болоњског процеса. Предлажем да ту активност, у име друштва, координирају из Председништва Слободан Антонић и Владимир Вулетић.
8.    Управа ће подржати и координирати рад стручних тимова са универзитета који ће код Завода за унапређење наставе конкурисати за лиценцу за држање стручних семинара наставницима социологије у средњим школама, како би они могли да скупе одговарајући број поена за обнову лиценце унапређујући управо квалитет и стручност наставе социологије. Такође, у циљу популаризације социологије, управа ће подржати организовање такмичења ученика средњих школа у писању радова из социологије – што је пракса која, захваљујући Одсеку за социологију Филозофског факултета из Новог Сада, већ постоји на територији АП Војводине. Управа ће настојати да се ово такмичење прошири на све регионе, у чему посебну активност треба да преузму огранци ССД у Нишу и Косовској Митровици. Управа ће покушати да обезбеди да покровитељство над овом такмичењем преузме и Министарство за просвету РС. Предлажем да ту активност, у име друштва, координирају из Председништва Срђан Шљукић и Владимир Вулетић.
9.    Управа ће, наравно, да обавља и све остале текуће послове представљања друштва и одбране интереса струке, као и послове везане за јачање организације и активистичких капацитета ССД-а. Подизање сајта Српског социолошког друштва, односно профила ССД-а на сајту Социолошког прегледа, такође ће бити један од задатака Управе. Морамо покушати и да почнемо да радимо на изналажењу додатних финансијских покровитеља (тзв. фандрејзиговање) и у том смислу је свака сугестија добродошла. Ово је посебно важно зато што су све наше активности праћена и одређеним трошковима. У том смислу, Председништво би, као тело задужено за финансије, требало да донесе одлуку да се члановима наших органа који на седнице долазе из унутрашњости, покрију путни тошкови из оних финансијских средстава којима располажемо.
 
Председник ССД
проф. др Слободан Антонић