Правилник о награди Војин Милић

На основу члана 14 Статута Српског социолошког друштва, Скупштина ССД доноси:

ПРАВИЛНИК О НАГРАДИ ВОЈИН МИЛИЋ

Члан 1

Српско социолошко друштво, желећи да трајно очува успомену на научно дело Војина Милића, као и да афирмише научне радове домаћих социолога и унапреди статус социологије у јавности, установљује награду „Војин Милић“.

Члан 2

Награда се додељује за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије, објављену у претходној календарској години.

Исти аутор не може бити добитник више од једног пута у десет година.

Члан 3

Награду додељује жири састављен од три члана, које бира Скупштина ССД.

Мандат чланова жирија траје три године, с тим да се сваке календарске године бира по један нови члан.

Изузетно, дужина мандата чланова првог састава жирија одређује се жребом, тако да једном члану жирија мандат траје две године, другом три, а трећем четири године.

Члан 4

Жири своју одлуку доноси уз писано образложење, већином гласова.

Члан 5

Награда се свечано додељује на годишњој Скупштини ССД.

Награда садржи плакету, као и новчани износ.

Члан 6

Висину новчаног износа одређује Председништво ССД, на основу увида у прикупљена финансијска средства.

Средства за новчани део награде прибављају се добровољним прилозима, односно донацијама правних и приватних лица.

 

   
У Београду, 18. марта 2012.     Председник ССД
  проф. др Слободан Антонић