Велико интересовање за конференцију „Сто година социологије у Србији“
уторак, 28 фебруар 2012 09:46

Чак 91 тема и 104 референта налазе се на списку пријављених за научни скуп „Сто година социологије у Србији“, који организују Српско социолошко друштво и Правни факултет у Београду.

Овако велико занимање за конференцију надмашило је очекивања организатора, показујући снагу и самосвест социолошке заједнице у Србији.

Скуп ће се одржати 1. и 2. септембра 2012. године, на Авали.

Ево списка пријављених радова:

 1. Данило Баста: Социолошка деоница на мисаоном путу Михаила Ђурића
 2. Силвано Болчић: Искуства и домашаји "ангажоване" социологије у Србији
 3. Анђелка Милић: Социологија породице у Србији: између индивидуалних прегнућа и друштвених не/прилика.
 4. Владимир Милић: Србија – разорено друштво
 5. Милош Немањић: Социологија културе у Србији – од академске дисциплине до истраживачких пројеката (улога катедри, часописа и истраживачких установа)
 6. Милован Митровић: Један век српске социологије
 7. Милош Марјановић Богишићеви доприноси конституисању социологије права
 8. Миодраг Ранковић, Питање о еволуцији/инволуцији империјализма
 9. Марија Богдановић: Етичка питања у социолошком истраживању
 10. Зоран Аврамовић: Социолошко знање и незнање у уџбеницима Социологије
 11. Радмила Васић: Радомир Лукић: заснивање социологије морала - домети и актуелност
 12. Јовица Тркуља: Наставна и научна делатност Мирослава Печујлића
 13. Светислав Табороши и Татјана Јованић: Модерно привредно право, тржишна регулација и значај социолошког приступа
 14. Слободан Панов: Социолошка димензија Породичног права
 15. Мирјана Рашевић: Развој демографије у Србији
 16. Милан Брдар: Идеологизација и недовршена професионализација – Поводом хроничне незрелости друштвене науке
 17. Слободан Антонић: Српско социолошко друштво 1954-1992.
 18. Божо Милошевић Социологија сељачког друштва Сретена Вукосављевића: значај примарног искуства за разумевање села и сељака
 19. Саша Бован: Социологија права Живана Спасојевића
 20. Владимир Вулетић: Савремена српска социологија и социолошко наслеђе
 21. Ђура Стевановић, Развој социологије села и пољопривреде у Србији
 22. Радивој Степанов и Ана Нешић: Социологија права у правној култури Србије
 23. Драгољуб Б. Ђорђевић: Допринос часописа «Теме» развоју српске социологије (2001-2011)
 24. Љубиша Митровић: Допринос Мирослава Печујлића социологији развоја и глобализације
 25. Драгица Вујадиновић: Феминистичка социологија у Србији
 26. Весна Димитриевска: Социологија неједнаквости и сиромаштво
 27. Срђан Шљукић Слободан Јовановић и српско сељаштво
 28. Мирјана Тодоровић: Социолошка традиција и утемељивачи савремене социологије у Србији
 29. Бранислав Стевановић: Социолошка релевантност и актуелност Цвијићеве “антропогеографије“ Балкана.
 30. Ђорђије Ускоковић: Немоћ социологије – од еуфорије средином прошлог до атрофије почетком овог века
 31. Радош Смиљковић: Конституисање политичке социологије у наставно-научну дисциплину на Факултету политичких наука
 32. Љубинко Милосављевић: Социјално-теоријска мисао у делу Слободана Јовановића
 33. Милена Давидовић: Пола века социолоске анализе миграција у Србији: 1950-2000.
 34. Мирјана Бобић и Марина Благојевић: О старим и новим популационим изовима Србије
 35. Наталија Јовановић: Почеци социологије образовања на јужнословенском простору
 36. Зоран Гудовић: Радомир Лукић као социолог и правни мислилац
 37. Карел Турза и Сандра Раденовић: Социологија на Медицинском факултету Универзитета у Београду: медицинска социологија, медицинска етика и биоетика – изазови и перспективе
 38. Гордана Вуксановић, Појава и развој социологије на Филозофском факултету у Новом Саду
 39. Исидора Јарић: Кратки прилог историји социологије: Први средњошколски уџбеник социологије у Србији
 40. Исидора Јарић: Борба за успостављање социологије као средњошколског предмета у Србији: Активности Социолошког друштва Србије
 41. Нина Кршљанин: Валтазар Богишић – социолошки приступ праву и правној историји
 42. Драгољуб Б. Ђорђевић и Драган Тодоровић: Допринос Нишке ромолошке школе заснивању ромологије као академске дисциплине (1996-2011)
 43. Драган Тодоровић: Допринос научног удружења «ЈУНИР» развоју српске социологије религије (1993-2011)
 44. Лука Бренеселовић: О социолошкоправној стварности према замислима Богишића
 45. Маринко Лолић: Михаило Ђурић- један филозофски поглед на социологију
 46. Јасмина Петровић Методолошки проблеми у социолошкој периодици у Србији
 47. Марина Благојевић и Мирјана Бобић, Научни допринос Рузе Петровић: померање граница демографије
 48. Славољуб Мишић: Заснивање историјске социологије у делу Слободана Јовановића
 49. Валентина Соколовска и Жолт Лазар: Социјалне мреже социолога у Србији
 50. Урош В. Шуваковић: Допринос Арчибалда Рајса социолошком проучавању међуратног српског друштва
 51. Јован Базић: Васпитање и образовање у делима Слободана Јовановића
 52. Зорица Кубурић: Часопис „Религија и толеранција“ (2001-2011)
 53. Слађана Драгишић Лабаш: Допринос Петра Опалића развоју Социологије менталних поремећаја (од социјалне патологије до социологије менталних поремећаја)
 54. Милојица Шутовић: Радикална социологија и социолошка имагинација Светозара Марковића
 55. Дејан Петровић и Милена Станојевић: Мирко Косић – једна заборављена социологија
 56. Анђелка Мирков: Допринос Мирослава Живковића проучавању социолошких аспеката становања
 57. Марина Рагуш: Јулка Ch. Ђорђевић - „женско питање“ између два светска рата
 58. Бисерка Кошарац и Биљана Милошевић: Положај социологије на нематичним студијским програмима – искуство Филозофског факултета у Источном Сарајеву
 59. Дејан Радиновић: Препреке и могући правци развоја социологије у Србији
 60. Снежана Стојшин: Социологија у Србији данас/сутра – размишљања будућих социолога
 61. Душан Мојић: Социологија на Економском факултету Универзитета у Београду
 62. Рајко Куљић, Бојан Ћорлука, Миле Вукајловић: Детерминанте институционалног и професионалног развоја социологије у Републици Српској
 63. Жељко Љ. Крстић: Историјска социологија затвора у Србији – од окова до '' наруквице''
 64. Петар Анђелковић: Српско друштво и социологија данас: ,,социологија без друштва“
 65. Бранислава Краговић: Слободан Јовановић – социолог интелигенције
 66. Снежана Попић: Зачеци српске социолошке мисли о глобализацији
 67. Иван Јовановић Слободан Јовановић и Мирко Косић: једно поређење
 68. Владимир Зарић: Социологија задругарства Михаила Аврамовића
 69. Весна Милтојевић: Социологија на нематичним факултетима Универзитета у Нишу
 70. Милана Љубичић: Између социјалне патологије и социологије девијантности: друштвени контекст и развој идеја
 71. Јасмина Петровић, Снежана Попић и Бранислава Краговић: Институционални развој Катедре за социологију Филозофског факултета Приштини са привременим седиштем у у Косовској Митровици
 72. Нада М. Секулић: Увођење родних студија у програм социологије
 73. Милош Кнежевић Владимир Милановић: живот и дело
 74. Борислав Милић: Мирко М. Косић: живот, идеологија, наука (оквир за истраживање и проучавање).
 75. Данило Вуковић: Социологија у савременој Србији: Улога социолога у креирању јавних политика и закона у областима запошљавања и образовања
 76. Александар Гордић, Метафизика сеоског живота у делу Сретена Вукосављевића
 77. Биљана Продовић и Катарина Милошевић: Научно-истраживачка делатност Инстутута/Центра за социолошка истраживања Филозофског факултета у Нишу (од оснивања до данас)
 78. Наталија Жунић: Родна анализа политике: жене и политика у Србији
 79. Александра Николајевић и Нина Павловић (студенткиње): О статусу професије социолога из угла студената
 80. Градимир Обрадовић: Оснивање Секције за социологију рада при Српском социолошком друштву
 81. Александар Л. Југовић: Развој социјалне патологије као науке о друштвеним девијацијама у Србији: од позитивистичких корена до (пост)модернистичких изазова
 82. Мирослав Ружица: Балкански Власи/Арумуни/Цинцари: тезе за нешто другачије читање балканске и српске историје и културе
 83. Мирјана Кристовић: Заступљеност социолошког приступа изучавању медија на факултетима у Србији
 84. Татјана Сајловић: Хришћанска социологија или социологија хришћанства - као предмет на Теолошким факултетима
 85. Ана Вуковић, Развојни пут Центра за социолошка истраживања ИДН
 86. Немања Звијер: Социологија визуелног – могући правци будућег развоја социологије у Србији
 87. Радомир Д. Ђорђевић: Развој српске социологија насеља – од историјског до научног утемељења
 88. Анкица Шобот, Утемељивање родног питања у српској социологији
 89. Драгана Динић, Допринос Института за социјалну политику развоју социолошке мисли и праксе у Србији
 90. Душан Ристић, Скривена значења свакодневице: актуелност и значај социолошког истраживања свакодневног живота у Србији
 91. Миомир С. Наумовић и Јелена Петковић, Допринос Александра Тодоровића развоју социологије града